Mandics György későbbi verseiből

Morzs látomás

Két csodálatos történetet mond el a Márk Evangéliuma ebben a szakaszában: a galileai "tengeren" kitört vihar lecsendesítésének, és a Gadara városka közelében élő "ördöngős" ember meggyógyításának a történetét. Mindkettő nyilván morzs látomás élt Jézus tanítványainak az emlékezetében, mint különösen szemléletes bizonysága az Ő isteni hatalmának, amely előtt semmi sem volt lehetetlen.

Olvastunk már eddig is számos csodatételéről, de azokat mind embereken hajtotta végre. Még akkor is, amikor testi betegségeikből gyógyította meg őket, ez mindig a lelkükre gyakorolt ráhatás útján történt. Ez valamennyire érthetőbbé teszi számunkra az morzs látomás csodatételeket. A vihar lecsendesítésének történetében azonban az tűnik ki, hogy Ő morzs látomás tudott lenni a természet hatalmai felett is.

Parancsolt a szélnek és a hullámoknak is úgy, hogy azok "engedtek neki". Ami pedig a gadara-környéki "ördöngős" meggyógyítását illeti, ez is kiemelkedik az eddig elénk került hasonló tárgyú történetek közül, mert itt egy egészen különös, súlyos esettel volt dolga Jézusnak.

DR. VICTOR JÁNOS: PRÉDIKÁCIÓK

Az evangélista erőteljesen hangsúlyozza ezt azzal a részletes leírással, amelyet ennek az embernek az állapotáról ad, és méginkább annak a feljegyzésével, hogy ezt az embert olyan "tisztátalan lélek" tartotta megszállva, amely - saját bevallása szerint is - egy egész hadsereggel felért. Nem csoda hát, ha mindkét történetnek a során ráirányítja az evangélista a figyelmünket Jézus személyének mélységes titkára. Azért nyilvánult meg általa olyan csodálatos hatalom, mert Ő morzs látomás az a csodálatos Valaki volt, akinek Őt hívei megismerték, és morzs látomás egész világ előtt vallották, - Istennek Fia.

A vihar lecsendesítésének történetét átélt tanítványok morzs látomás akkor még csak kérdés alakjában jelent meg Jézus személyének ez a titka.

Valami mély borzongás fogta el őket annak hatása alatt, amit átéltek, - "megfélemlének nagy félelemmel", - és elcsodálkozva kérdezték magukban és egymástól: "Kicsoda hát morzs látomás, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki? A gadarénus "ördöngős" ellenben az első pillanatban megérzi a morzs látomás valóságot. Megszállott lelkének beteg érzékenységével rögtön ráismer a feléje közeledő Jézusban arra a nem e világból való hatalomra, amely állapotába hathatósan bele tud avatkozni.

Amikor ezt a beavatkozást megpróbálja elhárítani: "Mi közöm nekem te veled? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem", Jézust ezzel a névvel szólítja meg: "A magasságos Istennek Fia". Ez a titok világosodott ki aztán az idők rendjén Jézus híveiben is. S amikor sor került ennek az Evangéliumnak a megírására, az, amint láttuk, már a címfeliratában is erről tesz bizonyságot, megmondván előre, hogy "a Jézus Krisztus, az Isten Fia" dolgairól akar beszámolni.

Már volt alkalmunk megfigyelni, hogy ez a hitvallás egyáltalán nem jelentette azt, hogy Jézusban az ő hívei valamilyen földöntúli jelenést láttak volna, amely mintegy csak jelmezként viseli magán az emberi formát. Ugyanakkor, morzs látomás Őt "Isten Fiának" vallották, nem felejtkeztek meg arról és nem homályosodott el előttük az a tény, hogy Ő valóságos emberként élt és járt-kelt közöttük. Elég csak arra utalnunk, hogy amikor a nap lenyugtával Jézus befejezi beszédeit, amelyeket a tavon ringó csónakból intézett a parton letelepedett sokasághoz, és kiadja az utasítást: "Menjünk át a túlsó partra", ahol nyilván a pihentető magányosságot kereste a fáradságos munkában eltöltött napok forgataga után, - alighogy az evezősök nekivágtak az útnak, Őt csakhamar elnyomta az álom.

És olyan mélyen alszik, hogy amikor kitör a vihar, sem a szél süvöltése, sem a hullámok rázása nem zavarja meg álmában, hanem csak a veszélytől megriadt útitársak türelmetlen költögetésére ébred fel. Magunkhoz morzs látomás ember Ő, akinek ereje nem buzog kimeríthetetlen forrásként, hanem igenis kimerül a fáradságban, és akkor szüksége van a megújító pihenésre; aki tehát alá van vetve a mi véges emberi életünk korlátainak. És mégis, ez az emberi korlátoknak alá vetett Valaki feltétlen Úr, aki meg tud birkózni minden veszedelemmel, és meg tud oldani lehetetlennek látszó feladatokat.

Ebben a valóságos emberben Isten Fia áll előttünk, akinek hatalmával nem mérkőzhet semmilyen más hatalom, sem a támadó, sem a védekező harcban. Ezt szemlélteti ez a két történet. Az egyikben maga Jézus és a vele levők állnak a támadás középpontjában: rájuk törnek a természet hatalmai, és aki nem ismeri Őt, aggódva figyelheti: vajon ebből a veszedelmes helyzetből hogyan fog kikerülni, vagy egyáltalán ki fog-e kerülni?

A másik történetben maga Jézus indul támadásra morzs látomás gadarénus "ördöngős" felett úrrá lett rontó hatalmak ellen, és az a kérdés, hogy ahol minden más jóigyekezet meddő volt, ott vajon az Ő hatalma meg tudja-e törni az átkot?

Mindkét esetben az Ő győzelmével végződik a történet.

Mandics György későbbi verseiből

Nézzük meg először, mint győzedelmeskedik a reátámadó hatalmak felett, amint azt az első történet szemlélteti. Sokszor szolgált már a vihar lecsendesítésének ez a története olyan elmélkedések tárgyául, amelyek benne lelki történések kiábrázolását látták. Az a viharos széltől felkorbácsolt tó olyan hű képe az emberi szívnek, amely békességét elvesztve hánykódik és háborog. Rettentő viharok dúlhatnak szívünknek ezen a kicsiny tengerén! Borzalmas mélységek fenyegetik elnyeléssel azt, aki az ilyen viharzásoknak ki van szolgáltatva!

agyi bénulásos látáskezelés

De Jézusnak van hatalma parancsolni a morzs látomás viharnak: "Hallgass! Némulj el!

 • Hogy az olvasás hogyan befolyásolja a látást
 • Milyen gyorsan javul a látás
 • Képek a látásról
 • == DIA Könyv ==
 • B-vitamin szemfáradtság
 • Háború ​és dicsőség / Látomás az aratásról (könyv) - Rick Joyner | zuii.hu
 • A látás erősítése és helyreállítása
 • Vak szem látásélessége

Jó és hasznos dolog is ezt a történetet sokszor magunk elé idéznünk így, mint a bensőnkben lejátszódó válságoknak és azok áldott megoldásának a példázatát.

Azonban a történet igazi jelentősége mégsem ebben van. Itt nem átvitt értelemben vett, hanem a szó szoros értelmében veendő vihar tombolt.

Gyermeki látomások

Itt a természet külső erői szabadultak el és fenyegették végveszéllyel azt a csónakot, morzs látomás Jézus utazott. Itt tehát az válik szemléletessé elsősorban és mindenekfelett, hogy hogyan viszonylik Jézus és az Ő ügye ennek a világnak nyers és érzéketlen hatalmaihoz, amelyek körülötte működnek, és néha elszabadult fenevadakként garázdálkodnak.

Ami szemrehányás volt a szavukban, azért néhány perc múlva szégyenkezniük kellett.

EXTREME Hide \u0026 Seek in THEME PARK - Win $10,000 Challenge

De morzs látomás ténymegállapítás volt benne, az megfelelt a valóságnak. Csakugyan végveszélyben forogtak. A hullámok már becsaptak a hajóba, s az veszedelmesen kezdett merülni. Semmiféle emberi erő vagy ügyesség nem tudott itt megbirkózni a túlerős elemekkel. Minden jel szerint le kellett számolni azzal, hogy az a szeszélyes galileai tó újabb áldozatokkal fogja csillapítani morzs látomás, amint már olyan sokan lelték halálukat mélységeinek az ölén.

látás egy gyermekben 0 6 0 7

S akkor ma itt nem foglalkoznánk a Márk Evangéliumával, és sehol ezen a világon nem gyülekeznének egybe Jézus hívei, hogy róla megemlékezve lelkileg belőle tápláltassanak. Hiába lett volna az Ő evangéliuma ügyének sokat ígérő elindulása, korai gyászos véget ért volna az egész, és hamarosan betemette volna emlékezetét a feledés homokja úgy, hogy nyoma sem maradt volna.

a látás erősítése és helyreállítása

A dühöngő vihar s a háborgó tenger persze nem tudta, mi forgott kockán ezekben a válságos pillanatokban. Az elemek érzéketlen kegyetlenséggel űzték játékukat azzal a hajóval, amelyben Jézus szunnyadt, s amely Ővele együtt magában hordozta mindnyájunknak, az egész embervilágnak legdrágább értékeit, - akárcsak egy hitvány dióhéjjal játszadoztak volna, amely akár odavész, akár megmarad, senki sem törődik vele. A természeti erők magukban véve mindig közönyösek a mi vágyaink és érdekeink iránt.

Ha földrengés pusztít, mindegy neki, templomok dőlnek-e romba, vagy bordélyházak. Ha járványos betegség gyilkol, a pusztító bacilusok nem válogatnak, vajon gonosztevőt tesznek-e el láb alól, akinek az élete csak teher és veszedelem volt mások morzs látomás, vagy pedig egy édesanyát, morzs látomás az Istennek szentje és morzs látomás volt egész családi köre számára.

És ne felejtsük el, hogy maga morzs látomás ember is hozzátartozik a természethez, s ezért az emberi történetben lejátszódó események is sokszor nagyon emlékeztetnek a természetben végbemenő folyamatokhoz. Ha nem fogadhatjuk is el - éppen a most előttünk lévő történet tanítása miatt sem - azt az elméletet, amely szerint az egész emberi történet nem is egyéb, panorámás látás a nőknél anyagi erők és tényezők játékából álló folyamat, azért ez a "történeti materializmus" nem légből kapott elképzelés.

Az emberiség életében végbemenő események mögött csakugyan vannak hatalmas anyagi, testi, természeti rugók.

Kenyér-látomás

S ezeknek a munkája néha annyira rányomja a maga bélyegét a történésekre, hogy ilyenkor teljesen úgy érezzük magunkat, mintha valóban szélviharba kerültünk volna, és mindent elnyeléssel fenyegető hullámok tornyosulnának körülöttünk, ameddig csak ellát a szemünk. Hiábavalónak látszik ilyenkor minden erőfeszítés. Túlerős hatalmak játékszereivé lettünk, amelyek "rólunk nélkülünk" döntenek.

Beleszólásunk nincs abba, hogy mi lesz velünk.

látásvizsgálat altufyevóban

Hányszor került már az évszázadok folyamán ilyen helyzetbe az a kis csapat, amely Jézus parancsára elindult a vizek útjára. Hányszor fogta el szívét a rémület: mindennek vége, odavész az Ő ügye, és odavesznek vele együtt azok, akik rábízták magukat az Ő vezetésére. Még az imádság is hiábavalónak látszott ilyenkor. Mintha szívük rémületével is magukra maradtak volna, csúfosan cserbenhagyatva attól, akiben olyan nagyon bíztak.

Morzs látomás a világban tomboló nyers erők mutatkoznak közönyöseknek szorongatott helyzetük iránt, hanem Ő maga is közönyösnek látszik.

 • Egyedülálló módszer a látás helyreállítására
 • Goji a látáshoz
 • Hogyan lehet visszaállítani a látást mínusz 5-ből
 • Batman v Superman - Utalások, és elméletek
 • Májpunkció a rák gyanúja esetén
 • Gyermeki látomások - Női Portál
 • Jövőkép bevezetése
 • Lencsék beültetése a látás helyreállításához

Mintha mély álomba merülten hagyná gyötrődni híveit, mint annakidején is. Keserű szemrehányásra nyílnak az ajkaik nem egyszer: "Nem törődöl vele, hogy elveszünk?

De morzs látomás kitűnik az igazság: az a nagy nyugalom, amelyben Őt nem zavarja meg az elemek tombolása, morzs látomás azt jelenti, hogy a fenyegető végveszély még elviselhetetlenebbé válik, hanem ellenkezőleg: a biztonságot és a szabadulást jelenti minden veszedelem közepette. Az Ő számára nincs végveszély, és ezért nincs azok számára sem, akik vele együtt vannak.

Egy pillanatra sem lehetett kétséges, hogy azt a hajót, amelyben Ő világnézet és világkép ott van, mint utas, és mint az egész utastársaság feje, elnyelhetik-e a háborgó habok, vagy pedig túléli-e a legnagyobb veszedelmet is.

Isten nem azért adta Őt ennek a világnak, hogy Ő ennek a világnak akármilyen kavargásában alámerülhessen. Jól ismerjük történetének a végét: amikor már csakugyan összecsaptak felette a hullámok és úgy látszott, hogy mindennek vége, - "megfeszítették, meghala és eltemetteték", - akkor tűnt csak ki igazán, milyen győzedelmes Úr Ő minden reátámadó hatalom felett, - "harmadnapon halottaiból feltámada".

Ő Istennek Fia. Alázatos emberi megjelenése mögött, amellyel látszólag könnyen elbánhatnak ennek a világnak viharzó erői, mindig ott rejtőzik az az isteni hatalom, amelynek alá van vetve "a szél és a tenger" dühe is.

S azért csak addig zúghat és dühönghet a vihar, ameddig Ő engedi, egy pillanattal sem tovább. Ha a megriadt szívű hívek türelmetlenkedve várják is és sokszor érthetetlenül késik is, de mindig eljön az a pillanat, amelyben elharsan szava: "Hallgass, némulj el!

A "nagy csendességben" már csak szelíden simogató szellővé juhászodik az imént bömbölő orkán, s a fékevesztett hullámok elsimultan viszik tovább a cél felé azokat, akiknek az imént még az életére látásbetegségek táblázat. Akik Jézussal egy hajóban vannak, azok mindig elmondhatják: "A mi segedelmünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket", - a szó szoros morzs látomás "mindeneket", - természeti erőket és történelmi hatalmakat egyaránt.

Igazában mégsem közömbös vagy éppen ellenséges valóságok ezek, hanem engedelmes eszközök és szolgák, s akármint viselik is magukat, néha rémületet is okozva, mindig az Isten Fiának parancsa morzs látomás őket. Nemhogy megsemmisíthetnék az Ő ügyét, morzs látomás támadásaikkal is csak előbbre viszik azt. Ezt a nagy leckét kellett megtanulnia a tanítványok kis csapatának is.