Bhikkhu Bódhi-A Nézetek Mindent Felölelő Hálója Brahmajala Szutta (347 Oldal)

Látványárak helyreállítása samapa

Csak a belső változáson keresztül következhet be kívül látványárak helyreállítása samapa valamilyen átalakulás. Mégha e külső látványárak helyreállítása samapa csak lassan követi is a belsőt, sohasem fordul elő, hogy elmaradna.

Ha sikerül a saját tudatunkban egy erős és jól összerendezett belső közpon­ tot létrehoznunk, akkor fokozatosan szét fog oszlani a peremvidéken észlelt zűrzavar, s a perifériás erők maguktól elrendeződnek e gyújtópont látványárak helyreállítása samapa, átvéve annak tisztaságát és erejét. A társadalom rendezettsége, vagy zavara az egyéni tudatok rendezettségét, vagy zavartságát tükrözi, s annak a következménye.

Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedő emberiségnek meg kellene várnia egy új aranykor hajnalát, amikor »minden ember jó«. A tapasztalat és a történelem azt mutatja, hogy gyakran az eltökélt és belátás­ sal bíró, valóban nemes emberek egy kis csoportja is elegendő olyan »jó csomópontok« kialakításához, amelyek köré aztán odagyűlhetnek mind­ azok, akikben nincs meg a bátorság vezetni, de hajlandóak a követésre.

Az újabbkori történelem persze megmutatta, hogy a rossz erői is ugyanilyen, vagy talán még nagyobb vonzerőt képesek kifejteni.

Bhikkhu Bódhi-A Nézetek Mindent Felölelő Hálója Brahmajala Szutta (347 Oldal)

Mégis egyike a kevés vigasznak csökkent látáskor nem teljesen vigasztalan világban, hogy nem csak a rossz, hanem a jó is jelentős »fertőző« erővel rendelkezik, ami annál inkább megmutatkozik, minél inkább vesszük magunknak a bátorságot, hogy kipróbáljuk ezt.

A Magasztost kivéve senki sem adott ilyen töké­ letes, alapos és hatékony segítséget. Ezt még akkor is fenn kell tartanunk, ha kellőképpen méltányoljuk a modern látványárak helyreállítása samapa lélektan jelentős elméleti és gyógyászati eredményeit.

Az utóbbi számos képviselője — élükön C. Junggal, a nagy egyéniséggel — határozott fordulatot látványárak helyreállítása samapa a vallási aspektus fontosságának a felismerése és a keleti bölcsesség megbecsülése irányába.

  • Так ты можешь читать их цветовую речь.
  • Быть может, следует еще раз спросить у Арчи.

A tudattal foglalkozó modern tudomány sok elméleti és gyakorlati részlet­ tel egészítheti ki a Buddha tudat-tanát; segíthet lefordítani azt a modern kor fogalmainak nyelvére; elősegítheti annak elméleti és gyógyító alkalma­ zását korunk sajátos egyéni és társadalmi problémáira.

A buddhista tudat­ tan meghatározó alapelvei azonban ma is őrzik teljes körű érvényességüket és potenciáljukat; lényegüket nem érinti a kor és az uralkodó tudományos elképzelések semmilyen változása. Ez azért van így, mert az emberi létezés 22 alaphelyzetei maguk is vég nélkül ismétlődnek, s az ember testi és szellemi felépítettségének fő tényei a lényegüket illetően még ezután is nagyon hosszú ideig változatlanok maradnak.

rövidlátás és a szemek távollátása

Bármely, az emberi tudattal foglal­ kozó tudománynak, vagy a tudat befolyásolására irányuló kísérletnek e két, viszonylag tartós tényezőből kell kiindulnia — az emberi élet tipikus ese­ ményeiből egyfelől, s az ember jellegzetes testi és szellemi felépítettségéből másfelől.

A Buddha tudatról szóló tanítása páratlan világossággal ragadja meg e két tényező mindegyikét, s ez ruházza fel e tant annak »időtlen« jellegével, ennek köszönheti nem csökkenő »modernségét« és érvényét.

A Buddha üzenete — mind a tudatról szóló tanítás — három dolgot tanít a számunkra: a tudat megismerését — a megismerését annak, ami oly közel van hozzánk és mégis oly ismeretlen; a tudat alakítását — az alakítását annak, ami oly makacs és engedetlen, s látványárak helyreállítása samapa helyreállítása samapa teljesen hajlékonnyá tehető; a tudat felszabadítását — a felszabadítását annak, ami mindenütt béklyóktól szenved, s mégis elérheti a szabadságot itt-és-most.

recept a jobb látáshoz

A három felsorolt arculat közül az elsőbe csoportosíthatjuk mindazt, amit a Buddha tudatról szóló tanításának elméleti aspektusaként lehetne meghatározni. Ezzel itt csak annyiban foglalkozunk, amennyiben ez köte­ tünk elsősorban gyakorlati céljai szempontjából elengedhetetlen.

Bhikkhu Bódhi-A Nézetek Mindent Felölelő Hálója Brahmajala Szutta ( Oldal)

A választ e kérdések­ re maga a beszéd, az ahhoz íródott ősi kommentár, valamint az alább következő tömör értelmezés adja meg. Ha a korábbiakban azt mondottuk, hogy a tudatról szóló tanítás képezi a Buddha üzenetének kiinduló- gyújtó- és tetőpontját, akkor ehhez most hozzá kell tennünk, hogy a helyes Éberség ugyanezt a helyet foglalja el magán látványárak helyreállítása samapa tudatról szóló buddhista tanításon belül.

  1. Она не позволила себе оплакать смерть Кэти, - негромко произнесла Наи через минуту после того, как Николь вышла.
  2. Hogyan lehet megérteni mi a hiperópia

Az Éberség tehát 1. Mint amilyen pl. Mi az Éberség? Az Éberség — bármily nagyra becsüljük is és bármily csodálatos teljesítményekre képes — egyáltalán nem valamiféle »misztikus« állapot, ami meghaladná az átlagember tudását és lehetőségeit.

Éppen ellenkező­ leg, nagyon is egyszerű és mindennapi, mindannyiunk számára jól ismert dologról van szó. Elemi megnyilvánulási formájában, amit a »figyelem« címszó alatt ismerünk, egyike a legfontosabb tudatműködéseknek, ami nélkül egyáltalán nem is volnánk képesek érzékelni semmilyen tárgyat.

Bhikkhu Bódhi-A Nézetek Mindent Felölelő Hálója Brahmajala Szutta (347 Oldal)

Ha egy érzékszervi tárgy megfelelően erős ingert fejt ki, akkor ez a figyelem alapformáját váltja ki, ami a tárgy kezdeti »észrevevésében«, a tárgy felé történő első »odafordulásban« nyilvánul meg.

A tudatos­ ság csírájának, vagy kezdeti figyelemnek ez a működése még m eglehető­ sen primitív művelet, mégis döntő jelentőséggel bír, mert ez jelenti a tudat első kiemelkedését az öntudatlanság altalajából.

"Оказывается, я совсем не знаю его, - промелькнуло в ее голове. - Неужели передо мной тот самый человек, который не одну тысячу часов провел, спасая смертельно больных пациентов. Невозможно поверить". Элли решила смолчать.

Az észlelési folyamat eme első szakasza természetesen a tárgynak még csupán nagyon általános, elnagyolt képét eredményezi. Ha a tárgy iránt további érdeklődés mutatkozik, vagy elég erős annak az érzékekre gyakorolt hatása, akkor a következő lépésben szorosabb figyelem irányul a részletekre is. A figyelem ekkor már nem csupán a tárgy különféle jellegzetességeit veszi szemügyre, hanem annak a megfigyelőhöz való viszonyát is. Ez teszi lehetővé a tudat számára, hogy a jelenlegi észlelését összehasonlítsa a múltból felidézett hasonló észlelésekkel, s ilyen módon válik lehetségessé a tapasztalatok összehangolása.

asztigmatizmussal ellátott látási táblázatok

Ez a szint, amelyet a lélektanban »asszociatív gondolkodásnak« neveznek, nagyon fontos lépést jelent a szellemi fejlődésben. Mindez az emlékezés és a figyelem vagy 2.

Bhikkhu Bódhi-A Nézetek Mindent Felölelő Hálója Brahmajala Szutta ( Oldal)

Ez az elsó' azoknak a tudatmozzanatoknak a sorában, amelyek minden egyes elemi észlelési művelethez nélkülözhetetlenek. Az asszociatív gondolkodásból bontakozhat ki az evolúciós fejlődés következő fontos lépcsőfoka: a tapasztalatok általánosítása, vagyis az el­ vont gondolkodás képessége.

Build Tomorrow's Library by Jeffrey Licht

Az itteni kifejtés szempontjából ezt is a megismerés második szintjéhez sorolhatjuk, amit a figyelem kibontakozása tesz lehetővé. E második szintnek eddig négy jellegzetességét ismerhettük föl: a nagyobb részletgazdagságot, a megfigyelőre történő vonatkoztatást szubjektivitástvalamint az asszociatív, illetve az elvont gondolkodást.

  • Они совсем .
  • Точнее говоря, - продолжила она, - каково максимальное разрешение этой системы.

Az emberiség szellemi életének túlnyomó része manapság e második szint síkján zajlik. Ez nagyon tág tartományt foglal magába: a hétköznapi tények figyelmes észlelésétől és mindennapi munkánk figyelmes végzésé­ től kezdve egészen a tudós kutatómunkájáig, vagy a filozófus kifinomult gondolataiig.

Ezen a szinten az észlelés bizonyosan részletesebb és átfo­ góbb, nem biztos azonban, hogy egyszersmind megbízhatóbb is. Hiszen hibás társítások és egyéb adalékok, érzelmi és intellektuális előítéletek, vágyteljeítő gondolkodás és hasonlók torzíthatják azt el, nem is beszélve m inden hamistudat első és legfőbb okáról: arról a tudatos, vagy öntudatlan előfeltevésről, amely a szemészeti szemvizsgálat a gyermekek táblázatában maradandó szubsztanciát, az élőlények­ nek pedig valamiféle én-t, vagy lelket tulajdonít.

Ezek a tényezők együtte­ sen még a legközönségesebb észlelések és ítéletek megbízhatóságát is komolyan leronthatják. Azok túlnyomó része, akikhez nem jutott el a Látványárak helyreállítása samapa útmutatása, egész életükben megmaradnak ezen a má­ sodik szinten, csakúgy, mint azok, akik nem alkalmazzák ezt az útmutatást a saját tudatuk módszeres fejlesztésére.

jobb látásjavítás

A figyelem fokozatos fejlődésének következő lépcsőfoka már magá­ nak a Tökéletes Éberségnek, vagy Tökéletes Figyelemnek samma-sati a szintjére emel bennünket. Azért nevezzük ezt »tökéletesnek«, mert tisztán tartja a tudatot minden, a megismerést meghamisító befolyástól; mert a Tökéletes Megértés alapja, egyszersmind része és összetevője; mert meg­ tanít bennünket arra, hogy tökéletes módon a helyes dolgot cselekedjük; s végül mert a Látványárak helyreállítása samapa által kijelölt végső, tökéletes célt szolgálja: látványárak helyreállítása samapa szenvedés kioltását.

Az emlékezésnek a buddhista pszichológiában játszott szerepét illetően lásd a szerző Abhidlwmma Studies Tanulmányok az Abhidhammáról című könyvének