Gyakorlati szám 1. Torna a szem számára

A látvány helyreállításának legjobb könyve

A vallomásoknak ezt a könyvét egy nyilt vallomással kell kezdenem.

 • Látóasztal közelében
 • Az apa és az anyafarkas Raksha egy indiai farkaspár, akik békésen nevelik kölykeiket, míg egy nap hírt nem kapnak arról, hogy Sír-kán, a sánta tigris az ő részükön vadászik,embereket támad meg,ami miatt lehet, hogy az emberek a dzsungel más állatait is büntetni fogják.
 • Romlott látás vérszegénységgel
 • Amikor a látás plusz és mínusz
 • És itt a lakosság húszszor nagyobb.

Valahányszor az a kérdés merült föl előttem, vajjon egyik-másik kézirat méltó-e arra, hogy könyv alakjában kerüljön napvilágra, mindig gondosan mérlegeltem, szükség van-e reá, van-e értéke, belső becse, gyarapodik-e vele az irodalom vagy a tudomány, előbbre viszi-e a kulturát, lesz-e közönsége, lesz-e keletje, indokolt-e a kiadása, kell-e ez a könyv, kinek kell és egyáltalában méltó-e arra a soknemü gondos a látvány helyreállításának legjobb könyve, ami a kéziratból könyvet csinál.

A nyilvánosság elé kivánkozó kézirattal szemben ezekre a kérdésekre van hivatva válaszolni a kiadó. Ez az ő nagy felelőssége.

a látvány helyreállításának legjobb könyve

Ezekre adott válaszától függ, hogy hivatását jól vagy rosszul teljesiti-e. A könyv tartalmáért az iró felelős, de azért, hogy a könyv világra jött, a kiadót terheli a felelősség és ezzel szinte magára vállalta a felelősséget magáért a könyvért, annak tartalmáért, annak hatásáért, annak életéért, pályafutásáért és sorsáért.

Minő fokozott felelősség terhel most engem, mikor egy oly könyvet készülök kiadni, amely magáról a könyvről szól és amelyet magam akarok megirni, amelyben iró és kiadó egy célban, egy felfogásban egyesül és amelynek jogosultságára vonatkozólag az aggályoknak, a skrupulusoknak, a kételyeknek egész tömege zúdul rám.

Main navigation

Egy könyv a könyvről. Olyan országban, amelyben még tegnapelőtt maga a könyv ismeretlen fogalom volt, kevés kiválasztottak ritka csemegéje, amelyben még tegnap nagy erőfeszitések, zseniális kigondolások kellettek hozzá, hogy a könyvet becsempésszük az olvasni tudók kezeibe és amelyben ma az egész államépületet, a jelent és jövőt a könyvre, a könyv kulturájára, a könyv tanitó erejére, a látvány helyreállításának legjobb könyve könyv szuggesztiójára, a könyv lélekátalakitó munkájára, a könyv fundamentumára akarják állitani.

És olyan időben, amidőn szinte eltemetettnek látszik a mult, amidőn kérdéses, vajjon a ma emberét érdeklik-e még a tegnap küzdelmei, vajjon az, amit tegnap értéknek tartottunk, ma nem ócska lim-lom-e? Olyan időben, amidőn bizonytalan, vajjon azt a kulturát, amelyért dolgoztunk, nem nyeli-e el egy egészen más kultura, vajjon nem nyeli-e el a semmilyen kultura, vajjon nem esik-e vissza az emberiség az ősállapotba, az ősi szokásokba és ősi foglalkozásokba, vajjon nem bizonyul-e hiábavalónak a lefolyt évezredek épitő munkája?

És olyan időben, amidőn maga a nyelv, amelyen és amelyért küzdöttünk és fáradoztunk, talán halálra van itélve, amidőn maga a nemzet, amelyért éltünk és dolgoztunk, pusztulásra van szánva, amelyben maga az ország, ahol születtünk, ahol elhelyezkedtünk, amelyben müveltük a nyelvet, az irodalmat, a tudományt, a művészetet, mint ország szinte megszünik. Van-e ilyen körülmények közt értelme annak, hogy ebben a bizonytalanságban valaki leüljön és leirja azt, ami az ő foglalkozása és hivatása területén belül a magyar könyvvel egy fél századon át történt?

2. gyakorlat. tenyerezéssel

Leirja azokat a viszonyokat, amelyeket ma talán már megmosolyognak, azokat a nehézségeket, amelyek ma már nem látszanak azoknak, leirja érintkezéseit oly emberekkel, akik iránt a mai nemzedék már nem viseltetik azzal a tisztelettel és kegyelettel, amely azokat az érintkezéseket inspirálta, és leirja azokat a szempontokat, érzéseket és nézeteket, melyeket egy szinte megszünt ország letünt nemzedéke táplált.

Évek előtt fogamzott meg bennem az a gondolat, hogy a meggyőződésem szerint fontos kulturális missziót teljesitő Révai Testvérek Irodalmi Intézetnek ötven éves fennállása alkalmából be kellene számolnia tevékenységéről és azokról az irodalmi vállalatokról, amelyeket létesitett. Sohasem gondoltam ezt oly sablonos, jubiláris publikációnak, aminőket egyes közgazdasági intézmények, bankok, takarékpénztárak közre szoktak bocsátani, sem olyan reklámizü kiadványnak, aminőkkel nagy ipari vállalatok, gyárak a maguk tevékenységét jobb világitásba szokták helyezni.

Annál a kapcsolatnál fogva, amelyben egy kiadóvállalatnak kell állania irókkal és irodalommal, müvészekkel és müvészettel, a müvelődés előharcosaival s a müvelődés intézményeivel, mindig ugy gondoltam, hogy az ilyen munkát akként kellene megalkotni, hogy abból szinte plasztikusan kidomborodjék annak az a látvány helyreállításának legjobb könyve müvelődési ágnak a fejlődése, amelybe ez az intézet bele van kapcsolva. És mindig nagy fejtörést okozott nekem, vajjon ki lesz az, akire ezt a munkát rá lehet bizni, aki azt ilyennek meg tudja alkotni?

Díjakat hozott a Mikulás Ez utóbbi egyik jutalmazottja az Irodalmi Jelen szerkesztője, Király Farkas, mellette Csender Levente részesült elismerésben. A fődíj Kontra Ferencet illette. Az Élőfolyóirat az MMA Irodalmi Tagozata őszétől havonta jelentkező zenés irodalmi rendezvénye, melynek állandó helyszíne a Műcsarnok.

Ki bir vajjon azzal a tárgyilagossággal, amellyel ezeket a sok irányban küzdelmes tülekedésekbe fult szándékokat, terveket meg tudja itélni; ki bir azzal az éleslátással, amellyel a fejlődés összes fokozatait és ezek összefüggését egymással észre tudja venni és fel tudja fogni; ki bir azzal az ügyszeretettel, amellyel közeledni kell azokhoz a kérdésekhez, amelyek végeredményben egy nagy emberiségi célt és a látvány helyreállításának legjobb könyve tartottak szem előtt és ki bir azzal az áttekintéssel, amellyel az időben és térben, irányban és célban olyannyira különböző, olyannyira elütő szempontok tömegében megsejtse, megrögzitse és megérzékitse azt a vezérlő lelket és gondolatot, mely meggyőződésem szerint mindenben megnyilvánul, ami ennek az intézetnek keretén belül mint élő valóság testet öltött.

És minél többet gondolkodtam rajta, annál kilátástalanabbnak tünt fel az, hogy találni tudjak egy olyan embert, aki a rábizandó feladatnak ebben az értelemben meg tudjon felelni. Akikkel szándékomat közöltem, váltig arra biztattak, hogy magam valósitsam meg azt és azzal érveltek: minthogy évek óta magamban hordom ezt a gondolatot; minthogy magam rendelkezem a szükséges adatok felett; minthogy csak én emlékezhetem vissza azokra a körülményekre, amelyek érdekesen bevilágithatnak sok mindennemü dologba; minthogy én benne éltem ezekben a dolgokban és azok én bennem tovább élnek, az a kivül álló iró, akit az intézet megbizna történetének megirásával, amugy is csak az én információim és instrukcióim alapján irhatná azt meg, az ő megállapitásai és véleményei mögött amugy is az én irányitásomat sejtenék: nyiltabb, őszintébb és férfiasabb, ha minden álszemérmet félretéve, magam irom meg ezt a könyvet, amelyben a magyar könyvtermelés ötven évének képét akarom visszatükröztetni és magam állok helyt azokért az adatokért, amelyeket benne fel akarok dolgozni és azokért a nézetekért, amelyeket képviselni óhajtok.

Arra is rámutattak ezek a barátaim, hogy mindazok a jubiláris emlékkönyvek, amelyeket egyes intézetek e célra fölkért irókkal iratnak, a bennük felhalmozott értékes adatgyüjteményen és sokszor száraz kimutatásokon felül rendszerint a vezetőknek zengett a látvány helyreállításának legjobb könyve merülnek ki és hogy azokból sohasem világlik ki az a lélek, amelyből a valóság fakadt és táplálkozott.

Mi a lézeres korrekció? A lézeres korrekció lehetővé teszi a beteg számára, hogy helyreállítsa a vizuális lehetőségeket, és megmentse őt attól, hogy folyamatosan viseljen szemüveget vagy lencséket. Ha érdekli, hogy lehet-e helyreállítani a látást, akkor a lézeres korrekcióval kapcsolatban szakemberek tanácsát kérheti. Ez minden korosztály számára 18 éves és 55 évig végződik. Ez az eljárás a vizuális szervek ilyen rendellenességeinek, mint a rövidlátás, a hyperopia és az asztigmatizmus javításához szükséges.

Ahhoz a nagy kérdéshez, vajjon érdemes-e egyáltalában a mai világrengető események közepett megrögziteni egy kis üzem tevékenységét, országok és uj világok keletkezésének közepette egy letiport kis nemzet kis kulturájának kis eszközeit: hozzájárult még az a szubjektiv szempontból nagy kérdés, vajjon én vállaljam-e ennek az általam évek óta szeretettel ápolt gondolatnak megvalósitását és vajjon meg fog-e az felelni annak a feladatnak, amelyet másokra való vonatkozásában magam eléggé nehéznek állapitottam meg?

Érthető súlyos aggodalmak! Maguktól értetődő kétségek. Vajjon hogy birkózom meg velük? Mert mindezeken felül még egy rendkivüli nehézség áll előttem: hozzám legközelebb állókról kell irnom, azokról, akiknek müködéséről megemlékezve és akiknek tevékenységét vázolva, lehetetlen mellőzni a birálatot, hiszen sokszor maga a leirás is már birálatot tartalmaz.

a látvány helyreállításának legjobb könyve

De talán sikerül elkerülnöm a szinezést, az öntelt dicséretet, az elfogult gáncsot. Talán sikerül annyira tárgyilagosnak lennem, hogy nem esem túlzásba sem az egyik, sem a másik irányban és talán sikerül annyira becsületesnek lennem, hogy megközelitem az igazságot. Fennmarad még mindig a legnagyobb nehézség, amellyel meg kell küzdenem, az, hogy magamról is kell irnom, mint aki negyven év óta benne vagyok ebben a munkában és bármennyire törekszem is a háttérben maradni, még sem kerülhető ki, hogy eszméim, szándékaim, reményeim, törekvéseim, ambicióim, kezdeményezéseim, eredményeim és sikertelenségeim vissza ne tükröződjenek ebben a könyvben; hogy a tülekedések, küzdelmek, nagyszámu csalódások, kisszámu a látvány helyreállításának legjobb könyve rajza ne vessen egy sugarat az én egyéniségemre is.

De jól megfontolva a dolgot, jobb volna-e, ha a bevett szokáshoz hiven, a látvány helyreállításának legjobb könyve intézet egy még oly jeles irót bizna is meg azzal, hogy számoljon be az intézet müködéséről száraz aktákból, elébe rakott anyagból?

Az ilyen műnek minden egyéb hiányától eltekintve, gondoljunk csak arra, hogy elbirná-e a nyomdafestéket az a sok mesterkélt és émelyitő dicséret, melyet az ily "hivatalos" biografiairó mindenre rápazarolna, ami a jubiláris irat tárgyköréhez tartozik, akár egyénekről, akár intézményekről, akár valóban kiváltságos emberekről, akár csak kicsiny szerepü és mulandó becsü személyekről vagy vállalatokról van szó.

Egyébként is egy igen szellemes irónk egyszer azt irta, hogy voltaképen az emberiség igaz történetét csak ugy lehetne megirni, ha minden, bármily jelentéktelen kis ember megirná a maga sorsát, cselekvéseit, tevékenységét, küzdelmeit, gondolatait, mert mindegyikben találkoznék valami érdekes és jellemző vonás és ezeknek a vonásoknak Mínusz 3 látomásom van lehetne megkonstruálni az egész emberiség eszmekörét, életfolyamatát, világszemléletét.

Mindezek a szempontok lassan-lassan megbarátkoztattak azzal a gondolattal, hogy ezt az egy kiadói tervemet akként valósitsam meg, hogy a kiadandó munkát magam meg is irjam. Végleg eldöntötte azonban a kérdést az a rendkivüli helyzet, amelybe a könyvkiadóság Magyarországon a kommunista állam szervezkedése folytán jutott.

Ha még volt skrupulusom, mind eloszlatta ez az illogikus támadás, ez az igaztalan vád, ez a rosszhiszemü beállitás, mert most már arról van szó, hogy meg kell védeni azt a munkát, amelyet többen, sokan, egy egész életen át annyi lelkiismeretességgel, annyi idealizmussal, annyi becsületes jóakarattal, annyi igaz jószándékkal folytattunk. Most már félre kell tenni minden okoskodást, előállott a védelem kötelessége. Most már be kell bizonyitani, hogy nem velejárója sem a szocializmusnak, sem a kommunizmusnak, de legkevésbbé magának a kulturának, hogy az épitő munkát azzal kezdjük, hogy meggyanusitsuk, megtépázzuk mindazokat, akik eddig gondozták azt a kulturát, akik arra a magas nivóra emelték, amelyre egy állitólag még magasabbrendü kultura, mint biztos piedesztálra rá akar állani.

A könyvkiadó a nemzet legbecsesebb, legnagyobb és örök értékeinek gondozója, kezelője és fejlesztője. A müvelt világ kiadóinak összessége az egész világ legbecsesebb értékeinek kincstartója, megőrzője, szétosztója. Ezeket azzal gyanusitani, hogy minden nemesebb gondolattól, minden ideális lendülettől és minden önzetlen odaadástól menten, kizárólag alacsony anyagi érdekeket hajszolnak - egyenes arculcsapása a szellemi munka egy oly osztályának, amely, ha ilyen kaliberü volna, egy pillanatig sem teljesithetné tovább a rá háramló feladatokat.

Gyakorlati szám 1. Torna a szem számára

Aki ilyet állit, az sohasem volt kiadó, az sohasem érezte az alkotásnak azt a lázát és gyönyörét, amely az igazi kiadó minden dolgát, minden tevékenységét áthatja. Az sohasem tud számot adni magának a kiadó lelkéről - arról a lélekről, amely benne vibrál abban a könyvben, a látvány helyreállításának legjobb könyve ő eljuttat az ország, a világ minden elrejtett zugába.

Aki ilyet állit, az nem hisz ebben a lélekben és ezért nem is alkalmas arra, hogy azokat a funkciókat végezze, amelyeket eddig az egyéni munka és kezdeményezés rendszerében a világ kiadói végeztek. Aki igy érvel és csak ezzel a negativ kritikával akarja megalapozni a maga rendszerét, az végleg kompromittálja ezt milyen gyengénlátó rendszert és kimutatja annak tökéletes tarthatatlanságát.

Az eddigi gazdasági rendszer egyik legkárosabb a látvány helyreállításának legjobb könyve volt, a látvány helyreállításának legjobb könyve a kenyérért, az állásért, az érvényesülésért való tülekedésben arra nem való emberek jutottak olyan poziciókba, amelyekben tudatlanságukkal, járatlanságukkal, hozzá nem értésükkel csak kárt és bajt okozhattak.

a látvány helyreállításának legjobb könyve

Ebben a rendszerben megtörténhetett és megtörtént, hogy mezőgazdára bizták a közigazgatást és a közigazgatási szakerőre a gazdasági ügyvitelt. Megtörténhetett, hogy a dilettánsra bizták a szinházat és szinészre a bankigazgatást.

Megtörténhetett, hogy a jogászra bizták a filloxera elleni küzdelmet és a képzett botanikusra az egyházi közigazgatást. Megtörténhetett, hogy a jeles sztratégára bizták az élelmiszerszállitást, a matematikusra az iskolai rendszer vezetését, a büntető jogászra a vasuti igazgatást.

Czáka Sarolta – Valló László: A metszés ábécéje

De ennek a rendszernek legalább volt korrektivuma. A szabad kritika, a jobb belátás, a látvány helyreállításának legjobb könyve keresztültörő igazság eltávolithatta őket onnan, ahova nem voltak valók. De ha az ellentmondást nem türő, a kritikát elnyomó, a véleményszabadságot kipusztitó diktatura a susztert vagy a kötélverőt állitja a kultura intézésének magas polcára, akkor ebből csak a nagy emberiségi értékek teljes csődje keletkezhetik.

Ily körülmények közt talán nem kell tovább indokolnom, hogy a magam elé tüzött feladatot ezekkel a felfogásokkal szemben védelmi állásban óhajtom megoldani.

Regények és útleírások vagy történelmi könyvek sora kapcsolódik Toszkánához. Toszkána - utazik a család, Zsiga Henrik Kallipoe kiadó A facebookos oldalunkra már feltettem de úgy tűnik nem látja mindenki és tőlem kérdezitek hogy lehet megvenni Henrik könyvét: rengeteg képpel és vidám történettel, a nagyobb könyvesboltokban és áruházakban is megvehető, de közvetlenül tőlük is meg lehet rendelni a www. Ízelítőnek nézzétek meg a blogot ami az utazás és a könyvírás alatt készült, klikk ide Nekem nagyon tetszik!!

Ezen az alapon állva, remélem, sikerülni fog a munkát megóvni az önéletrajz hibáitól, mert kötelességemmé válik visszatükröztetni azt a felfogást, amely minden igaz kiadót áthat, amely a közvetlen tapasztalat, tudás és szakértelem alapján nyugszik és amelynek mi a kakadu-látás tolmácsa mégis csak maga az érdekelt kiadó.

A kiadó állandóan a nagy nyilvánosság ellenőrzése alatt él.

A VILÁG LEGJOBB KÖNYVE! - NEAL GRANDWARD: A VILÁGÍTÓTORONY ÁTKA - KÖNYVKRITIKA

Minden egyes esetben, amidőn valamely publikációval kilép, kiteszi magát a kritikának, a hozzászólásnak, a legtágabb értelemben. Ő a birálatot, a gáncsot, a különböző értékelést ép ugy kénytelen elfogadni, mint az iró, a festő, a szinész, a szónok, aki a nyilvánosság elé lép.

Szijjártó Péter: A lehető legjobb megállapodás született meg az európai helyreállítási alapról

A kritika, a sajtó, a közönség voltakép már itéletet mond a kiadó tevékenységéről minden egyes vállalkozásának közrebocsátása alkalmával, amikor azt támogatja, elfogadja vagy elháritja magától. Ha most egy összefoglaló mű keretében egy vállalat életének fél századával be akarok számolni és azokat a kapcsolatokat feltüntetni, amelyek ezt a vállalatot a közmüveltséggel, az általános kulturális fejlődéssel és a legtágabb értelemben vett emberi civilizációval összekapcsolják: akkor voltaképen csak uj alkalmat szolgáltatok a kritikának arra, hogy összefoglaló birálatot gyakorolhasson a maga összefüggéseiben retroszpektiv módon bemutatott müködés eredményei felett.

Az ily kritika lehet méltányló, lehet felemelő, lehet gáncsoló, lehet lesujtó, mindenképen csak értékes lesz és objektiv igazságai előtt előre is meg kell hajolni.

 1. Erről a régióról sokan Frances Mayes nyomán kezdtek el ábrándozni, pedig már Szerb Antal is írt róla gyönyörűeket az Utas és holdvilágban.
 2. A betegek kezelése a szemészeti műtétek után

Csak egyet nem lehet elfogadni még az ilyen, a munka egész komplexumát felölelő birálattól sem, sőt attól legkevésbbé, t. Hogy e cégalapitás indokairól és a hozzáfüzött reményekről magunknak tiszta képet alkothassunk, meg kell ismerkednünk az alapitók személyével.

Ketten voltak, testvérek: Révai Sámuel és Révai Leó.

a látvány helyreállításának legjobb könyve

Révai Sámuel érdekes pályát futott meg és mindazok szerint, akik közelről ismerték, igazi, belső értékkel biró, egész ember volt. Csak egyéniségének szerény mivolta, foglalkozásának akkori alsóbbrendüsége és a hazai közfelfogás, mely csak a szereplőkben keresi és látja a közérdeklődésre számot tartó egyéneket, okozta azt, hogy Révai Sámuelnek belső nagy értéke nem jutott tágabb körök tudomására.

Bár élete utolsó szakában megirt nagy szociológiai munkája őt mint eredeti gondolkodót mutatja be és bár ez a munkája nagy feltünést keltett és méltó elismerésre talált, az ő emberi nagysága nem ebből az irodalmi műből világlik ki, hanem abból a páratlan munkából, amelyet mint a Révai Testvérek cég megalapitója és szellemi irányitója fejtett ki évtizedeken keresztül, soha nem lankadó buzgalommal és türelemmel, s a látvány helyreállításának legjobb könyve némi visszatükrözését nyujtották azok az irodalmi szempontból is elsőrendü értékü levelek, amelyeket öccséhez és fiaihoz intézett.

Különösen az öccsének szóló levelek oly csodálatos lélekről, az akkori viszonyok oly bámulatosan helyes megitéléséről, oly céltudatos akarásról és oly szivós kitartásról tesznek tanuságot, aminő csak az igazán nagyoknak, az igazán értékeseknek jutott osztályrészül.

a látvány helyreállításának legjobb könyve

Ezeknek a leveleknek nyomán akarok bevilágitani a cég történetének kezdetébe. Révai Sámuel mint szegény szülők gyermeke született Szüleinek nem volt módjában az eleven eszü gyermeket iskoláztatni és mintha csak megsejtették volna az ő tudásszomját és tudásvágyát, az elemi iskola két osztályának elvégzése után már tanulóba adták Eperjesen egy könyvkötőmesterhez.

 • A látás javulása 8 év
 • Olvassunk szabadon, ami jólesik, amiben megtaláljuk saját kincseinket és amelyek gazdagítják belső világunkat!
 • Hogyan látják a macskák a látást
 • A gerinc miatti látásromlás
 • Árpád internetes újságírásBenedikty Béla rádiós újságírása Magyar Hírlap fotórovata képi megjelenítés és az Octogon Architecture and Design mint alkotóközösség.

Mestersége révén jutott egyik-másik könyvhöz és már ebben a zsenge fiatal korban önképzés utján törekedett minden lehető ismeret elsajátitására. Tót vidéken születvén, anyanyelvének voltaképen a sárosmegyei szláv idiómát tekinthetjük. Gyermekkorában ezenfelül a megyei intelligencia akkori nyelvét, a német nyelvet sajátitotta el, még pedig oly tökéletesen, hogy e nyelven irott levelei a klasszikus német stilus mintaképéül tekinthetők.

Az összeomlás felé és azon túl - könyv a fenntartható építészetről

Önképzés utján sajátitotta el könyvekből tanuló korában a magyar és francia nyelvet. Feljegyzéseiben megtaláltuk azoknak a nagy francia iróknak neveit, akiknek műveit már akkor olvasta, valamint a nagy magyar költőknek verseit, amelyekből a hazaszeretet érzelmeit fogadta lelkébe.

Mint vándorlegény a látvány helyreállításának legjobb könyve be az országot, jutott el Pestre, innen Bécsbe és néhány évi vándorlás után az önállósitás tervével vissza szülővárosába, Eperjesre.

Ott a Bach-korszakbeli közigazgatás elfogultságával és céhrendszerével megküzdve, nagy nehezen megszerezte ban az engedélyt egy könyvkötőműhely létesitésére és még nagyobb nehézségek elháritása után vette át ben a Benczur és Vetter-féle könyvkereskedést. Ezt tekintette akkor életevágya betetőzésének. Állandóan könyvek között élni, könyvekkel foglalkozni, másokkal könyvekről beszélni, könyveket terjeszteni Ebben a gondolatban élt és talált kielégülést.

Közben családot is alapitott és megnyugvást talált abban, hogy kis könyvkereskedésének fejlesztésével családjának megélhetését biztosithatja. A könyvkötészettel felhagyott, mert az akkori viszonyok közt ezzel járó nehéz fizikai munkát nem birta és egész idejét, egész tehetségét könyvkereskedése fejlesztésére akarta forditani.

Ebben célt is ért, amennyire az egyszerü kisvárosi viszonyok között célt érni lehetett. Lassankint kiterjesztette üzletének kereteit és gondtalan, csendes életet folytathatott volna, ha lelkét nem hevitik magasabb ambiciók.