8. 📖 Dániel könyve

8. látomás, mint látja

Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem. Láttam a látomásban és volt, midőn láttam, én Súsán fővárosban voltam, a mely Élám tartományban van; s láttam a látomásban, s én az Úlaj folyónál voltam.

Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

Fölemeltem szemeimet s láttam, s ime egy kos a folyó előtt áll és két szarva van neki, a két szarv pedig magas s az egyik magasabb a máso­diknál, s a magasabb utóbb nőtt ki. Láttam a kost, mint látja mint döf nyugatra és északra s délre és mind az állatok nem állnak 8.

látomás előtte és nincs ki hatalmából megmentene; és akarata szerint cselekedett és nagyot mívelt. Én pedig oda figyeltem s ime egy kecskebak jön nyugat felől az egész föld szinén, s nem is érintette a földet; s a baknak tekintélyes szarva volt szemei között.

fokozatosan elveszíti a látását látás 45 év után romlott a látás

És elérkezett a két szarvú koshoz, melyet láttam állni a folyó előtt s nekiszaladt erejének dühével. És láttam őt, a mint odaért a kos mellé és keseredetten neki ment, leverte a kost s összetörte két szarvát s nem volt erő a kosban, hogy megálljon előtte; ekkor leteperte a földre, letaposta és nem volt, ki megmentené a kost hatalmá­ból. A kecskebak pedig felette nagygyá lett s a mint elhatalmasodott, letörött a 8.

Láthatod a láthatatlant!

látomás szarv és négy tekinté­lyes nőtt föl helyébe az égnek négy szele felé. S az egyikből közőlük származott egy kicsi szarv, de szer­fölött nagygyá lett, dél felé és kelet felé és a diszes ország mint látja.

És nagygyá lett az ég seregéig és ledöntött a földre a seregből s a csillagokból némelyeket és letaposta azokat.

  1. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  2. Teljes szövegű keresés Látás, látomás A h.

És egészen a sereg vezéréig emelkedett föl és attól elvétetett az állandó áldozat s ledöntetett szenté­Iyének helye, Hal­lottam egy szentet, a mint beszélt, és mondta egy szent ama bizonyosnak, a mint látja beszélt: Meddigre szól a láto­más az állandó áldozatról 8.

látomás az iszonyatos bünről, mi­óta taposásra adott szentélyt is, sereget is? És szólt hozzám: Kétezer háromszáz estig reggelig s igazához jut a szentély.

a látás romlott, szédült látás és bronchiális asztma

És volt, midőn én, Dániél, láttam a látomást, kerestem az értelmet, s ime velem szemben állott valaki, ki férfiúnak látszott. És hallottam em­beri hangot az Úlaj partjai közt, felkiáltott és mondta: Gábriél, értelmezd ennek a látomást.

milyen gyenge látásom van javítja a látást masszázzsal

S odajött mel­lém, a hol álltam s midőn jött, megijedtem és arczomra borultam; és szólt hozzám: Értsd meg, ember fia, mert végnek idejére szól a látomás. S midőn hozzám beszélt, mély álomban arczommal a földre borultam; meg­érintett engem és felállitott ott; a hol álltam. És mondta: Ime, tudatom veled azt, a mi lesz a haragvás utolján, mert végnek határidejére szól.

Dániel látomása

A kos, melyet láttál, a két szarvú: Mint látja és Perzsia királyai. A sző­rös bak pedig Jáván királya; s a nagy szarv, mely sze­mei között van, az az első király. S az, hogy letörött és négy támadt helyébe: négy királyság fog támadni a nemzetekből, de nem az ő erejéből.

Királyságuk vé­gén pedig, a mint megtelik a bűnösök bűne, támadni fog egy király, kemény arczu mint látja fondorlatokhoz értő; És esze által szerencsés lesz a kezével végzett cselfogásban és szivében fenhéjázik és gondtalanság közt sokakat el­pusztít és a vezérek vezére ellen támad, de kéz nélkül fog megtörni.

S az este és reggelnek látomása, a mely mondatott, az igaz. Te pedig zárd el a látomást, mert sok időre szól.

A 45 éves látás élesen romlott mi a hyperopia fokozat

Én Dániél pedig oda lettem, beteg voltam napokon át; s fölkeltem, elvégeztem a király munkáját. Álmélkodtam a látomás miatt, de senki észre nem vette.

látási arány 100% jó látás online